සියලු ප්රවර්ග
EN

සින්ක් ඔක්සයිඩ්

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>සින්ක් ඔක්සයිඩ්

සින්ක් ඔක්සයිඩ්

Chemical formula: ZnO

Mol wt : 81.39

නඩු අංකය: 1314-13-2

Mol wt : 81.39

සංෙක්තය: 28170010

Standard: Q/CAKZ002-2012

අයදුම්පත :

Used for rubber, paint, enamel, glass and other chemical industry.

නිෂ්පාදන 1 ක් හමු විය

    අප අමතන්න

    අප හා එක් වී අපගේ නවතම නිෂ්පාදන සහ ප්‍රවර්ධන ගැන මුලින්ම දැනගන්න.