සියලු ප්රවර්ග
EN

සෝඩියම් සල්ෆයිට්

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>සෝඩියම් සල්ෆයිට්

සෝඩියම් සල්ෆයිට්

Name : sodium sulfide

CAS අංකය: 1313-82-2

HS CODE : 2830101000

Mol wt :78.04

Appearance and charater : yellow or red flakes , with an offensive odor

අයදුම්පත:

1. It is used in the production of sulfur dyes in the dye industry, and is the raw material of sulfur blue .

2. also is used as a stain aid for dissolving sulfur dyes in the printing and dyeing industry .

3. for the hydrolysis of raw hide hair removal in the leather industry ,but also for the preparation of sodium polysulfide to speed up the dry skin soft water to help .

4. It is used as cooking agent in paper industry .

5. as rayon denitration and reduction of nitrate content in the textile industry .

6. Also it is the raw material of sodium thiosulfate ,sodium polysulfide ,sulfur dyes and other materials.

නිෂ්පාදන 1 ක් හමු විය

    අප අමතන්න

    අප හා එක් වී අපගේ නවතම නිෂ්පාදන සහ ප්‍රවර්ධන ගැන මුලින්ම දැනගන්න.

    උණුසුම් කාණ්ඩ