සියලු ප්රවර්ග
EN

තඹ සල්ෆේට් පෙන්ටහයිඩ්‍රේට්

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>තඹ සල්ෆේට් පෙන්ටහයිඩ්‍රේට්

තඹ සල්ෆේට් පෙන්ටහයිඩ්‍රේට්

Chemical formula: CuSO4 • 5H2O

CAS අංකය: 7758-99-8

Mol wt: 249.608

සංෙක්තය: 28332500

EINECS NO : 231-847-6

අයදුම්පත :

Copper Sulphate pentahydrate is widely used in the field of electroplating, dyeing , textile printing , farm chemical and so on . It's water solution has strong bactericidal effect . In the field of agriculture it is mainly used for the desease prevention of fruit trees , tomatoes ,rice etc.

නිෂ්පාදන 2 ක් හමු විය

    අප අමතන්න

    අප හා එක් වී අපගේ නවතම නිෂ්පාදන සහ ප්‍රවර්ධන ගැන මුලින්ම දැනගන්න.