എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

കെമിക്കൽ വ്യവസായ വാർത്ത

ഹോം>വാര്ത്ത>കെമിക്കൽ വ്യവസായ വാർത്ത

How will sodium sulfate and anhydrous sodium sulfite react together?

സമയം: 2021-08-24 ഹിറ്റുകൾ: 49

Sodium sulphate is a white, odourless, bitter-tasting crystal or powder, which is easily absorbed in the air and becomes aqueous sodium sulphate.

Sodium sulphate is extremely versatile and can be used in the production of water glass, glass, enamel, paper pulp, refrigerant mixer, detergent, desiccant, dye diluent, dissecting chemical reagent, pharmaceuticals, etc.

Anhydrous sodium sulfite is white crystalline powder, soluble in water (at 0℃, 12.54g/100ml water; at 80℃, 283g/100ml water), the highest solubility is about 28% at 33.4℃, the aqueous solution is alkaline, the PH value is about 9~9.5. Slightly soluble in alcohol, insoluble in liquid chlorine, ammonia. It is easily oxidized to sodium sulphate in air, and decomposed to sodium sulphide at high temperature. It is an intensive reducing agent, and can be used with sulphur dioxide to produce sodium bisulphite, and react with strong acids to produce the corresponding salt.

Can be mixed with sulphuric acid to make SO2 Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + SO2↑

Sodium sulphate andanhydrous sodium sulphite have no chemical reaction together.


ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളെയും പ്രൊമോഷനുകളെയും കുറിച്ച് ആദ്യം അറിയുക.